VETVEM/FÖRETAG

Undersökningsområdet är uppdelat i fem delar. Inom varje del finns möjlighet att välja omfattning av de variabler som ska belystas. Undersökningarnas innehåll anpassas alltid till er som kund, men iScreen lämnar förslag baserat på en beskrivning av vad en bak­grunds­kontroll skall användas till.
 1. Juridik täcker avgjorda och på­gå­ende tvistemål och förvaltningsmål. Även förekomst av mål inom diskriminering, konkurrens, marknadsföring med mera - kan under­sökas. Likaså ett före­tags eventuella förekomst i olika klagomålsinstanser.​
   

 2. ​Ekonomi kan gälla allt från sam­manställning av företagets grunddata, analyser av skatte- och betalningsskötsel till djupare analys av företagets ekono­miska status.
   

 3. ​Internet/media är en utförlig undersökning av ett företags förekomst på internet eller i tryckt media. Undersökning av tryckt media - arkiv med digi­taliserad tryckt media är oftast aktuell för att erhålla information innan 2005.
   

 4. ​Nyckelpersoner är en under­sök­ning av vilka personer som sitter med i ett företags nuvarande styr­else. Vilka andra roller de har i andra företag, kan också kartläggas.
   

 5. ​Ägare visar vilka personer som äger ett företag (utan att använda företagets aktiebok). Eventuella roller person­erna har i andra företag, kan också kartläggas.

 

För möjligheter inom ett under­sök­nings­område, detaljerat innehåll, pris och leveranstid, vänligen kontakta iScreen.