METOD/INTEGRITET

Det kommer ibland upp diskussioner om den undersökte personens integ­ritet, bland annat i relation till Dataskydds-förordningen (EU) nr 2016/679, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Vissa kan känna sig kränkta över att iScreen tar fram uppgifter som de tycker är privata. Följande är iScreens policy:

 

  • iScreen förmedlar endast offentlig och för alla till­gäng­lig infor­ma­tion. Detta sker genom att iScreen använder offentlig­hets­principen och tryck­frihets­för­ord­ningen gentemot myndig­heter. Att infor­ma­tionen är tillgäng­lig för alla är grund­lags­skyddat och avspeglar det demo­krat­iska samhällets beslut att värdet av den allmänna till­gängligheten till informa­tion­en är viktigare än den even­tu­ella kränkning infor­mationen kan utgöra för den enskilde.

  • När iScreen förmedlar informa­tion från media, utförs alltid en käll­gransk­ning. iScreens infor­ma­tionsför­med­ling är fri från värder­ingar och tyckande. Genom arbets­metoden avslöjas egent­ligen inget nytt om en person eller ett företag, eftersom infor­mationen redan finns där. Dock kan kombi­na­tioner av offentlig information inom olika områden leda fram till slutsatser som kan vara nya för omvärlden och i sig, eventuellt obehagliga för den som undersöks.

  • Information som iScreen tar fram från myndigheter är objektiv. Den undersökta personen kan få till­gång till exakt samma infor­ma­tion om personen skulle till­fråga myndigheter på eget initiativ.

  • Genom kommunikation med myndigheter har personer dess­utom möjlighet att få rättelse av felaktig infor­ma­tion i myndig­het­ernas offent­liga register. Jämför gärna med informationen som erhålls från referenter. Den infor­mationen är redan till största delen subjektiv och skall sedan bedömas av den som intervjuar referenten - och kan sällan i sak bemötas av personen som undersöks.

  • iScreen arbetar med rutiner som svarar mot de krav som GDPR kan ställa på verksamheten.