VETVEM/PERSON

Undersökningsområdet är uppdelat på sex olika underområden. Inom varje underområde finns sedan möj­ligheten att välja omfattningen av de  under­sök­nings­variabler som önskas bli belysta. Under­sök­ning­arnas innehåll anpassas alltid till er som kund, men iScreen lämnar förslag baserat på en beskrivning av vad en bakgrundskontroll skall användas till.

 

 1. Juridik är ett under­sök­nings­om­råde där en persons even­tu­ella förekomst vid alla tings­rätter, hov­rätter, för­valt­nings­rätter, kam­marrätter till­sam­mans med högsta dom­stolen, högsta för­valt­nings­dom­stolen och arbets­dom­stolen ingår. Avgjorda och på­gå­en­de brottmål, tvistemål för­valt­nings­mål och arbetsrättsmål redovisas.
   

 2. Ekonomi spänner från grund­läg­gande analyser av skatte- och betalningsskötsel till en upp till 16 års kartläggning av till exem­pel inkomster, skatter och avdrag tillsammans med nu­var­ande fordons- och fastig­hets­innehav.
   

 3. Näringsverksamhet täcker infor­mation gällande en långsiktig historik om olika funktionärsroller i olika organisationsformer till­sammans med information om närings- och biträdesförbud.
   

 4. Familj ger en bred bild av personers historik i folkbokföring och kan täcka variabler som föd­else­­ort, medborgarskap, mig­ra­tion, civilstånd, barn, make/maka, syskon, föräldrar, flytt­mönster med mera.
   

 5. Utbildning kan röra sig om allt från betygs- och examenskontroll till verifiering av körkortsinnehav och värnplikt.
   

 6. Internet/media är en under­sökning av en persons förekomst på internet eller i tryckt media. Att undersöka förekomst i tryckt media - arkiv med digitaliserad tryckt media - är ofta aktuellt för att få fram information innan 2005.

 

För möjligheter inom ett under­sök­nings­område, detaljerat innehåll, pris och leveranstid, vänligen kontakta iScreen.