METOD/SAMARBETE

iScreen är er förlängda arm. I bransch­en anammas ibland konceptet att leverera, och ta betalt för, onödigt mycket information - bara för att den går att ta fram. iScreen delar inte det synsättet utan önskar alltid att an­passa insatsen till ert verkliga infor­ma­tionsbehov. Efter en initial process därundersökningsinnehåll, samarbets­former och priser beslutats, ser den typiska arbetsgången ut så här:

 

  • Ni meddelar vilka fysiska och/eller juridiska personer som skall undersökas (namn och helst person- och/eller organisationsnummer).

  • Rapporten sammanställs på internetfria datorer och levereras till er inom över­enskommen tid.

  • Rapporten levereras digitalt i pdf-format enligt iScreens standarduppställning, men annan överens­kommen form kan förekomma.

  • När rapporten är leve­rerad och leveransen är bekräftad av er, rade­rar iScreen den digitala rap­port­en samt alla underlag och annan infor­ma­tion gällande under­­sök­nings­objekten. 

  • iScreen för inga separata regis­t­er över undersökta personer eller företag. Person­namn, person- eller organi­sations­nummer är ej heller sökbara i några av de affärs­data­baser - fakturaregister, offert­register och liknande - som iScreen använder.